EKOLOGICKÉ LIKVIDACE VOZIDEL

Společnost KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. je oprávněný subjekt k přejímce a zpracování autovraků. Při odevzdání do některého z našich zařízení obdržíte v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. Protokol o převzetí autovraků, který je odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků.

Autovraky jsou vybraným nebezpečným odpadem. Nakládání s tímto odpadem podléhá zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášce č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.

Autovrak může být předán pouze do zařízení, které má k této činnosti oprávnění schválené příslušným Krajským úřadem a je zapojeno do informačního systému sledování toku autovraků MA ISOH.

Bez platného protokolu není možné auto odhlásit z registru vozidel!

Postup likvidace

01
Autovraky a další, tak zvaný nesourodý odpad, recyklujeme na lince SHREDDER.
02
Automobily vykupujeme od zákazníků dle aktuálního ceníku. Chybí-li autobaterie, katalyzátor nebo další důležité komponenty, nebrání to výkupu autovraku. Motor však za důležitou součást vozu považujeme.
03
Abychom předešli příjmu aut z trestné činnosti, vyžadujeme předložení platného občanského průkazu nebo pasu a velkého technického průkazu. Přiveze-li automobil k recyklaci jiná osoba, než majitel zapsaný v technickém průkazu, musí se prokázat notářsky ověřeným dokladem o zmocnění, zápisem o dědictví apod. Vozidlo je zváženo a přejmuto technikem, který vyplní přejímací list a provede fotodokumentaci, zejména ověří VIN. Je-li vše v pořádku, je zákazníkovi vystaveno potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.
04
Aby bylo možno autovrak ekologicky zpracovat, je pochopitelně nutno jej nejprve pro tuto linku připravit.
05
Na speciálním technologickém zařízení jsou odčerpány provozní náplně.
06
Z auta je vyjmuta baterie, blok motoru s převodovkou a případně katalyzátor.
07
Nyní může být vozidlo odvezeno na Shredder k recyklaci. Nakladačem je založeno na dopravník a dopraveno do násypky. V násypce je předlisováno na rozměr vstupu drtiče.
08

Drtič podrtí autovrak na malé části, které linka roztřídí na lehké části, kovový odpad a těžké části.

Lehké části, například molitan a textílie, jsou odsávány dvěma cyklony do boxu lehké frakce. Na magnetickém bubnu se oddělí magnetický odpad, typicky železo.
09
Přes třídící pracoviště je surovina dopravena do úložiště kovového odpadu..
10
...a dále prodávána přímo do hutí.
11
Zbylý nemagnetický odpad, jako jsou nemagnetické kovy, plasty a guma, je dopraven přes třídící pracoviště, na kterém jsou částečně vyseparovány barevné kovy, do boxu těžké frakce. Ta je prodávána k dalšímu zhodnocení specializovaným firmám v zahraničí.

Zpracování autovraků bylo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1191300064

Copyright © 2019 KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o.

TOP