Postup likvidace

 

KOVOŠROT GROUP CZ, akciová společnost, je jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu druhotných surovin v České republice a leaderem technologického pokroku.

Problematická je například ekonomická recyklace výrobků, obsahujících zároveň železo, barevné kovy a nekovový materiál, jako jsou typicky autovraky. Jsme hrdi, že i tento odpad dokážeme zpracovat a spoluurčovat v tomto oboru evropské technologické trendy.

Autovraky a další, tak zvaný nesourodý odpad, recyklujeme na lince SHREDDER.

Automobily, pakliže jsou kompletní, odebíráme od zákazníků zdarma. Chybí-li autobaterie, katalyzátor, motor nebo další důležité komponenty, účtujeme ceny dle sazebníku.

 

 

Abychom předešli příjmu aut z trestné činnosti, vyžadujeme předložení platného občanského průkazu nebo pasu a velkého technického průkazu.
Přiveze-li automobil k recyklaci jiná osoba, než majitel zapsaný v technickém průkazu, musí se prokázat notářsky ověřeným dokladem o zmocnění, zápisem o dědictví apod.
Vozidlo je zváženo a přejmuto technikem, který vyplní přejímací list a provede fotodokumentaci, zejména ověří VIN.
Je-li vše v pořádku, je zákazníkovi vystaveno potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Aby bylo možno autovrak ekologicky zpracovat, je pochopitelně nutno jej nejprve pro tuto linku připravit.

 

 

Na speciálním technologickém zařízení jsou odčerpány provozní náplně.

 

 

Z auta je vyjmuta baterie, blok motoru s převodovkou a případně katalyzátor.

 

 

Nyní může být vozidlo odvezeno na Shredder k recyklaci.

Nakladačem je založeno na dopravník a dopraveno do násypky.

 

 

V násypce je předlisováno na rozměr vstupu drtiče.

Drtič podrtí autovrak na malé části, které linka roztřídí na lehké části, kovový odpad a těžké části.

Lehké části, například molitan a textílie, jsou odsávány dvěma cyklony do boxu lehké frakce.

Na magnetickém bubnu se oddělí magnetický odpad, typicky železo.

 

Přes třídící pracoviště je surovina dopravena do úložiště kovového odpadu...

...a dále prodávána přímo do hutí.

Zbylý nemagnetický odpad, jako jsou nemagnetické kovy, plasty a guma, je dopraven přes třídící pracoviště, na kterém jsou částečně vyseparovány barevné kovy, do boxu těžké frakce. Ta je k prodávána k dalšímu zhodnocení specializovaným firmám v zahraničí.

 

 

Protože si jsme vědomi naší zodpovědnosti k životnímu prostředí, důsledně optimalizujeme všechny pracovní procesy tak, abychom byli k přírodě co nejšetrnější a přitom z odpadu vyrobili co nejvíce nové suroviny.

Chraňte životní prostředí i vy! Svěřte odpad k recyklaci KOVOŠROT GROUP CZ, akciové společnosti!